اکسیژن
اکسیژن
اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی برای دستیابی به هوای پاک در کشور

 

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
1376.02.14 - - - 157 ‌شماره: .55487ت16957‌ه‍ ‌تاریخ: 1376.3.5
‌وزارت کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.2.14 بنابه پیشنهاد شماره 11720.1.3.35 مورخ 1375.7.14 وزارت کشور و در اجرای تبصره ماده (6)‌قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب 1374 ـ آیین‌نامه اجرایی موضوع یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

 

  ‌آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

 

 ‌فصل اول ـ کلیات

  ‌ماده 1 ـ در این آیین‌نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 

 ‌محدوده ممنوعه تردد: محدوده جغرافیایی داخل شهری که توسط مراجع صلاحیتدار مندرج در این آیین‌نامه تعیین می‌شود و عبور و مرور برای‌برخی از وسایل نقلیه در این محدوده ممنوع است.
‌ساعات ممنوعه تردد: ساعاتی از شبانه‌روز که توسط مقامات یاد شده در این آیین‌نامه تعیین و عبور و مرور وسایل نقلیه در آن ساعات ممنوع است.
‌وسایل نقلیه عمومی: وسایل نقلیه جمعی که تحت مالکیت یا تحت اختیار یا نظارت مراجع دولتی یا عمومی و در شبکه حمل و نقل عمومی شهری‌به کار گرفته می‌شود.

‌ماده 2 ـ با توجه به میزان و شدت آلودگی هوا در شهرهایی که بنا به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه‌موتوری بیش از حد مجاز بوده و سهم وسایل نقلیه موتوری و تردد شهری در آلودگی هوای آن بیش از سایر منابع آلوده کننده باشد، به پیشنهاد سازمان‌حفاظت محیط زیست یا شهرداریهای کشور یا نیروی انتظامی و تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان مربوط، شهرهای مشمول محدودیت یا‌ممنوعیت تردد وسایل نقلیه موضوع این آیین‌نامه، توسط شورای یاد شده تعیین می‌شود.

‌تبصره 1 ـ محدوده‌ها و ساعات ممنوعه تردد وسایل نقلیه، همچنین نوع آنها در شهرهای مشمول، براساس طرحی بنابه پیشنهاد شهرداری شهر یا‌ اداره کل حفاظت محیط زیست استان یا نیروی انتظامی استان مربوط و تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان تعیین می‌شود.

 ‌تبصره 2 ـ شورای هماهنگی ترافیک استان موارد استثنا از حکم تبصره (1) این ماده را با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط با توجه به تعداد، نوع و‌کاربری وسایل نقلیه و زمان اعمال محدودیت یا ممنوعیت همزمان اعلام می‌کند.


‌فصل دوم ـ نحوه صدور مجوز تردد و چگونگی نظارت بر اجرای محدودیتها

  ‌ماده 3 ـ عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری اعم از خودرو و انواع موتورسیکلت در محدوده‌ها و ساعات ممنوعه مستلزم دریافت مجوز تردد که‌توسط شهرداریهای کشور صادر می‌شود می‌باشد.
‌تبصره ـ مدت اعتبار مجوزهای تردد به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می‌رسد.

‌ماده 4 ـ در مواقع اضطراری موضوع ماده (7) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب 1374 ـ پس از اطلاع از طریق رسانه‌های همگانی،‌مجوزهای تردد صادر شده به گونه‌ای که اعلام خواهد شد به طور موقت از درجه اعتبار ساقط می‌شوند.

‌ماده 5 ـ شهرداریهای کشور مکلف هستند از طریق انتشار آگهی در رسانه‌های همگانی، مردم را از محدوده‌ها و ساعات ممنوعه تردد آگاه نمایند و با‌نصب تابلوهای ویژه با هماهنگی اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی به محدوده ممنوعه، هشدارهای‌لازم را به عموم افراد بدهند.

 ‌ماده 6 ـ نیروی انتظامی موظف است با نصب تابلو ورود ممنوع در مبادی ورودی به محدوده ممنوعه، از تردد وسایل نقلیه فاقد مجوز موضوع ماده(3) این آیین‌نامه در محدوده مورد نظر در ساعات ممنوعه جلوگیری کند و با متخلفین برابر مقررات مربوط رفتار نماید، همچنین موظف است موارد‌استثنا (‌موضوع تبصره 2 ماده 2 این آیین‌نامه) را بر روی تابلوهای ویژه اعلام کند.

‌فصل سوم ـ ساماندهی حمل و نقل شهری

 ‌ماده 7 ـ به منظور کاهش تعداد و طول سفرهای روزانه شهری در شهرهای بزرگ کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است راهکارهای مناسبی را در جهت غیر متمرکز کردن خدمات اداری و بانکی در امور غیر ستادی، توزیع ساعات شروع و اتمام کار (‌مدارس، ادارات، بانکها،‌بازار و غیر اینها)، افزایش ساعات ارایه خدمات عمومی، تفویض اختیار به ادارات تابعه، هدایت دستگاهها به ساخت مجتمع‌های اداری مشترک و نظایر‌آن را تدوین و به تصویب شورای عالی اداری برساند. و همچنین به منظور کاهش آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری و تقلیل سفرهای غیر‌ضرور شهری با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن ترتیبی اتخاذ کند تا تمامی دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی به ویژه ارایه‌دهندگان‌خدمات عمومی، به طور سالانه درصدی از مراجعات حضوری ارباب‌رجوع خود را با استفاده از شبکه پست، پست بانک، مخابرات، دیتا و جایگزین‌اطلاع رسانی و به کارگیری شیوه مکاتبه به جای مراجعه، پاسخگویی کنند.
‌تبصره ـ میزان کاهش مراجعات و فهرست انواع خدمات قابل ارایه از راههای یاد شده در هر سال توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با‌هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن و دستگاه ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌عملکرد دستگاهها و مؤسسات موضوع این ماده هر شش ماه یک‌بار توسط سازمان یاد شده به دولت گزارش می‌شود.

‌ماده 8 ـ وزارتخانه‌های کشور و صنایع و سازمان برنامه و بودجه و شهرداریهای کشور مکلفند امکانات حمل و نقل عمومی سفرهای روزانه شهری را‌در شهرهای کشور به ویژه شهرهای بزرگ، به گونه‌ای فراهم نمایند تا علاوه بر حصول اهداف تعیین شده در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب 1373 ـ کشور، اهتمام کامل برای تحقق اهداف الگوی مصرف (‌الگوی حمل و نقل) به میزان هشتاد‌درصد (80%) نیز به عمل آید.

‌ماده 9 ـ به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل داخل شهری، دولت سالانه تسهیلات ویژه‌ای را در اختیار شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی‌شهری قرار می‌دهد تا با استفاده از آن تسهیلات به ظرفیت موجود ناوگان اضافه شود. شهرداریهای کشور مکلف هستند سالانه حداقل ده درصد(10%)‌به مجموع ظرفیت موجود اضافه نمایند. ‌وزارت صنایع مکلف است به منظور پاسخگویی به نیاز ناوگان حمل و نقل شهری، افزایش ظرفیت تولیدات خود را در زمینه وسایل نقلیه عمومی در‌اولویت قرار دهد.

 ‌ماده 10 ـ به منظور کاهش حجم تصدی امور توسط دولت و تمرکز امور حمل و نقل جمعی کارکنان دولت و استفاده بهینه از امکانات موجود،‌دستگاههای اجرایی و تحت پوشش مستقر در شهرهای بزرگ می‌توانند به دو صورت زیر اقدام کنند:

 

 ‌الف ـ تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366 ـ به مرور نسبت به واگذاری امانی وسایل نقلیه جمعی خود به شرکتهای اتوبوسرانی در ازای ارایه خدمات مربوط با اولویت کارکنان دستگاههای‌ طرف قرارداد دولت اقدام نمایند.
‌تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی و کشور و دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ب ـ در قبال عقد قرارداد، در ساعات غیراداری و یا غیر از ساعات انتقال کارکنان خویش، وسایل نقلیه جمعی خود را در اختیار شرکتهای واحد‌اتوبوسرانی قرار دهند. مفاد این ماده با هماهنگی و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح در مورد نیروهای مسلح اعمال خواهد شد.

 


ماده 11 ـ به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ، دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی موظفند نسبت به گازسوز یا دوگانه‌سوز کردن تدریجی وسایل نقلیه تحت اختیار خود و همچنین استفاده از سایر سوختهای مناسب با حداقل ترکیبات آلاینده از جمله بنزین بدون سرب‌ براساس زمانبندی مشخص اقدام نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست کشور موظف است گزارش سالانه عملکرد دستگاهها را به دولت گزارش‌نماید.‌در مورد نیروهای مسلح این اقدام با هماهنگی و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود.


‌تبصره 1 ـ جهت تشویق بخش خصوصی در مورد استفاده از سایر سوختها و گاز سوز یا دوگانه سوز کردن وسایل نقلیه، دولت با اعطای وام یا‌تسهیلات بانکی با سود متضمن نرخ ترجیحی اقدام خواهد کرد.


‌تبصره 2 ـ وزارت نفت مکلف است به منظور به حداقل رساندن آلودگی ناشی از سوختهای آلاینده و جایگزین کردن کامل بنزین بدون سرب با بنزین‌ معمولی و سایر سوختها، نسبت به تولید و عرضه بنزین بدون سرب در حد نیاز اقدام نماید.


‌تبصره 3 ـ وزارتخانه‌های نفت، صنایع و شهرداری تهران برابر برنامه زمانبندی شده با به کارگیری تمامی امکانات و منابع موجود، نسبت به گازسوز یا‌دوگانه سوزکردن وسایل نقلیه موتوری تمامی متقاضیان اقدام می نمایند.


‌تبصره 4 ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است برای به اجرا درآمدن مفاد این ماده اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی نماید.


‌تبصره 5 ـ سازمان صدا و سیما مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط، برنامه‌هایی را در راستای نمایاندن مزایای گازسوز کردن وسایل نقلیه و‌استفاده از بنزین بدون سرب از نظر اقتصادی و زیست محیطی همچنین برنامه های آموزشی متضمن ملاحظات ایمنی مربوط به گازسوز شدن از طریق‌صدا و سیما به عموم مردم ارایه نماید.


‌تبصره 6 ـ مؤسسه تحقیقات و استاندارد صنعتی ایران مکلف است بررسیهای لازم را در مورد تدوین استانداردهای گازسوز کردن وسایل نقلیه تهیه و‌جهت اجرا به مراجع ذی‌ربط ارایه نماید. مراجع یاد شده در تولید و اصلاح سیستم سوخت وسایل نقلیه موظف به رعایت استاندارد مزبور می‌باشند.


ماده 12 ـ شهرداریهای کشور در شهرهای بزرگ مکلف هستند حتی‌الامکان وسایل نقلیه عمومی با سوخت با حداقل ترکیبات آلاینده از قبیل اتوبوس‌گازسوز، مترو، قطار شهری و غیر اینها یا با سوخت بنزین بدون سرب را در شبکه حمل و نقل شهری به کار گیرند. و جهت تشویق مردم به استفاده بیشتر‌ از وسایل نقلیه عمومی، راهکارهای مناسبی را از جمله تنظیم برنامه زمانبندی حرکت وسایل نقلیه عمومی در خطوط و شبکه حمل و نقل شهری به‌ مورد اجرا گذارند.


‌ماده 13 ـ وزارت صنایع موظف است تمامی تولیدکنندگان داخلی موتورسیکلتهای دو زمانه را در یک برنامه زمانی پنج‌ساله از زمان لازم‌الاجرا شدن‌ این آیین‌نامه، مکلف نماید فروش سالانه خود در سطح کشور را کاهش و با نوع موتور چهار زمانه جایگزین نمایند. نیروی انتظامی موظف است در پایان این دوره از تردد موتورسیکلتهای با سیستم دو زمانه در شهرهای کشور که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌ زیست با مشکل آلودگی هوا روبرو هستند، جلوگیری کند.


‌ماده 14 - در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات از تاریخ لازم ‌الاجراشدن این آیین‌نامه، ورود موتورسیکلتهای دو زمانه‌ممنوع است.


‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور

مطالب مرتبط :

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 12 فروردين 1393برچسب:, توسط دکتر سید علیرضا عظیمی |
.: Weblog Themes By LoxBlog :.